Bài tập cuối tuần tiếng anh 4 tuần 14 unit 7: phần nâng cao

-

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, bài tập tiếng Anh Unit 7 What do you like doing? lớp 4 có đáp án dưới đây do erosy.vn sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 7 tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập dưới hình thức trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần tiếng anh 4 tuần 14 unit 7: phần nâng cao


AB
1. Where is your school?A. I collects stamps.
2. What class are you in?B. Yes. I like collecting coins.
3. What do you like doing?C. I like cooking and swimming.
4. Do you like collecting?D. I"m in class 1A.
5. What do you collect?E. It"s in 53 Ba Trieu Street.

II. Reorder the words to make the correct sentence.

1. do/ in/ you/ doing/ like/ your free time?/ What

_______________________________________

2. like/ I / and/ playing/ swimming./ football

_______________________________________

3. you/ Do/ like/ or/ reading?/ cooking/

_______________________________________

4. does/ like/ What/ doing?/ John/

_______________________________________

5. listening to/ like/ American/ music?/ John/ Does/

_______________________________________

III. Circle the mistake in each sentence and then rewrite the correct one.

1. What are your brother"s hobbies?


_______________________________________

2. My parents likes flying kites.

_______________________________________

3. Does you like collecting stamps?

_______________________________________

4. She likes playing to a yo yo.

_______________________________________

5. My sister loves making origami and watches TV.

_______________________________________

IV. Write the sentence basing on available words, using and/ but, the first one has been done for you as an example.

0. your/ collect stamps

What"s your hobby?

I like collecting stamps.

1. John"s/ go skiing

_______________________________________

_______________________________________

2. his/ go climbing

_______________________________________

_______________________________________

3. their/ make origami

_______________________________________

_______________________________________

4. Nam"s/ take photographs

_______________________________________

_______________________________________

5. your sister"s/ go shopping

_______________________________________

_______________________________________

V. Reorder the word to complete the sentence. 

1. playing/ cousin/ Her/ video games/ likes/ ./

__________________________________________________________


2. park/ doesn’t/ His/ going/ the/ aunt/ like/ to/ ./

__________________________________________________________

3. she/ What/ like/ does/ doing/ ?/

__________________________________________________________

4. don’t/ sisters/ My/ eating/ like/ tomato/ ./

__________________________________________________________

5. you/ piano/ the/ like/ playing/ Do?

__________________________________________________________

6. father/ reading/ likes/ My/ morning/ magazine/ in.

__________________________________________________________

7. Jennie/ at/ get/ Does/ up/ 6.00?

__________________________________________________________

8. your/ What/ mother’s/ is/ hobby?

__________________________________________________

9. What/ your/ doing/ sister/ like/ does/ ?

__________________________________________________

10. collecting/ His/ likes/ stamps/ brother/ coins/ and/ ./

__________________________________________________

2. Đáp án Bài tập tiếng Anh unit 7 lớp 4 What do you like doing?

I. Match each question with each answer.

1 - E; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - A

II. Reorder the words to make the correct sentence.

Xem thêm: 42% Doanh Nghiệp Đức Than Khó Tuyển Nhân Sự Chất Lượng Cao, Các Công Ty Đức Tại Việt Nam

1 - What do you like doing in your free time?

2 - I like swimming and playing football.

3 - Do you like reading or cooking?

4 - What does John like doing?

5 - Does John like listening to American music?

III. Circle the mistake in each sentence and then rewrite the correct one.

1 - What is your brother’s hobbies?

2 - My parents like flying kites.

3 - Do you like collecting stamps?

4 - She likes playing with yo - yo.


5 - My sister loves making origami and watching TV.

IV. Write the sentence basing on available words, using and/ but, the first one has been done for you as an example.

1 - What is John’s hobby?

- He likes going skiing.

2 - What is his hobby?

- He likes going climbing.

3 - What are their hobby?

- They like making origami.

4 - What is Nam’s hobby?

- He likes taking photographs.

5 - What is your sister’s hobby?

- She likes going shopping.

V. Reorder the word to complete the sentence.

1. playing/ cousin/ Her/ video games/ likes/ ./

______Her cousin likes playing video games.______

2. park/ doesn’t/ His/ going/ the/ aunt/ like/ to/ ./

_____His aunt doesn"t like going to the park._________

3. she/ What/ like/ does/ doing/ ?/

_________What does she like doing?________________

4. don’t/ sisters/ My/ eating/ like/ tomato/ ./

_______My sisters don"t like eating tomato.__________

5. you/ piano/ the/ like/ playing/ Do?

_____Do you like playing the piano?_____________

6. father/ reading/ likes/ My/ morning/ magazine/ in.

_______My father likes reading magazine in the morning. ____________

7. Jennie/ at/ get/ Does/ up/ 6.00?

_______Does Jennie get up at 6.00?___________

8. your/ What/ mother’s/ is/ hobby?

_________What is your mother"s hobby?_________

9. What/ your/ doing/ sister/ like/ does/ ?

________What does your sister like doing?_______

10. collecting/ His/ likes/ stamps/ brother/ coins/ and/ ./

________His brother likes collecting stamps and coins.___________

Trên đây là bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên erosy.vn.


Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).