Bình quân gia quyền cố định

-

Do ảnh hưởng của giá cả thị trường nên giá gốc của nhiều loại hàng tồn kho sẽ thay đổi. Một loại hàng tồn kho mua ở những thời điểm khác nhau, nhà cung cấp khác nhau sẽ có giá gốc khác nhau. Do vậy khi tính giá xuất kho của hàng tồn kho cũng sẽ khác nhau. Ở bài này Kế toán Việt Hưng chia sẻ về cách tính giá theo phương pháp bình quân gia quyền.

Bạn đang xem: Bình quân gia quyền cố định


1. Khái niệm chung

Hàng tồn kho là tài sản quan trọng của doanh nghiệp, việc xác định phương pháp tính giá xuất kho sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính nên phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho phải cung cấp được những con số thực tế và chính xác. Việc xác định giá trị hàng tồn kho phải tuân thủ theo nguyên tắc giá gốc.

*

2. Phương pháp bình quân gia quyền

Theo phương pháp này, giá trị hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc mỗi khi nhập một hàng tồn kho về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.

Xem thêm:

Giá thực tế xuất kho = Số lượng xuất kho x Đơn giá thực tế bình quân

Đơn giá thực tế bình quân= Giá trị hàng tồn đầu kỳ + giá trị hàng thực tế nhập trong kỳ
Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ

Việc tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền có thể áp dụng theo hai trường hợp:

– Tính theo đơn giá bình quân liên hoàn: Sau mỗi lần nhập, xuất kế toán tính lại đơn giá bình quân.

– Tính theo đơn giá bình quân cuối kỳ: Đến cuối kỳ kế toán mới tính toán lại đơn giá bình quân để tính giá xuất kho trong kỳ và giá trị tồn kho cuối kỳ.

*

Ví dụ:

Sử dụng tiếp ví dụ ở bài các phương pháp tính giá xuất kho để tính toán đơn giá theo phương pháp bình quân gia quyền

– Doanh nghiệp tính đơn giá thực tế xuất kho theo phương pháp bình quân liên hoàn

ĐVT: 1000đ

Lần nhập xuấtĐơn giá bình quân liên hoànGiá thực tế xuất kho
NK01500 + 600= 55/Kg
100 + 100

150kg x 55 = 8.250NK02

50 x 55 + 150 x 7
= 66,25/Kg
50 + 150
150 x 66,25 = 9.937,5NK0350 x 66,25 + 100 x 65
= 65,4/Kg
50 + 100
80 x 65,4 = 5.232Cộng23.419,5– Doanh nghiệp tính theo đơn giá bình quân cả kỳ
Đơn giá bình quân =500 + (600 + 1050 + 650)=2800= 62,2/kg
100+(100+150+100)450
Giá thực tế xuất kho của VL A: 380 x 62,2 = 23.636

Sau khi tính toán được giá thực tế xuất kho của hàng tồn kho; kế toán kho lên các sổ sách chi tiết của các tài khoản tương ứng.