Dấu Nhỏ Hơn Hoặc Bằng Trong Excel

Excel cho erosy.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm...Ít hơn

Kiểm tra xem các điều kiện là đúng hay sai và thực hiện so sánh lô-gic giữa các biểu thức là điều kiện phổ biến đối với nhiều tác vụ. Bạn có thể sử dụng cáchàm AND , OR,NOTvà IF để tạo công thức có điều kiện.

Bạn đang xem: Dấu nhỏ hơn hoặc bằng trong excel

Ví dụ: hàm IF sử dụng các đối số sau đây.

*

Công thức dùng hàm IF

*
logical_test: Điều kiện mà bạn muốn kiểm tra.

*
value_if_true: Giá trị trả về nếu điều kiện là True.

*
value_if_false: Giá trị trả về nếu điều kiện là False.

Để biết thêm thông tin về cách tạo công thức, hãy xem mục Tạo hoặc xóa công thức.

Bạn muốn làm gì?

Tạo một công thức có điều kiện trả về giá trị lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Để thực hiện tác vụ này, hãydùng các hàm AND, ORNOT cũng như toán tử như minh họa trong ví dụ sau đây.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm thế nào để sao chép ví dụ?

Chọn ví dụ trong bài viết này.


Quan trọng: Không chọn các tiêu đề hàng hoặc cột.


Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Xem thêm: {Review} Bảng Màu Son Black Rouge A35 Là Màu Gì ? Son Black Rouge Ver 7 A35


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(A2>A3, A2A3, A2"Spets",A6 = "Tiện ích")

Xác định nếu giá trị trong ô A5 không bằng "Spets" hay không hoặc nếu giá trị trong A6 bằng "Tiện ích". (TRUE)

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các hàm này, hãy xem Hàm AND, Hàm ORvà Hàm NOT.

Đầu Trang

Tạo một công thức có điều kiện dẫn đến một phép tính khác hoặc trong các giá trị khác không phải TRUE hoặc FALSE

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng các hàm và toán tử IF, ANDOR như minh họa trong ví dụ sau đây.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm thế nào để sao chép ví dụ?

Chọn ví dụ trong bài viết này.


Quan trọng: Không chọn các tiêu đề hàng hoặc cột.


Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(A2=15, "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A2 bằng 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

=IF(A215, "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A2 không bằng 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không phải OK)

=IF(NOT(A2"SPETS", "OK", "Not OK")

Nếu giá trị trong ô A5 không bằng "SPETSETS", trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không phải OK)

=IF(AND(A2>A3, A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu giá trị trong ô A2 không bằng A3 và giá trị trong A2 cũng không bằng giá trị trong A4, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2"Spets", A6"Widgets"), "OK", "Not OK")

Nếu giá trị trong ô A5 không bằng "Spets" hoặc giá trị trong A6 không bằng "Tiện ích", trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không phải OK)

=IF(OR(A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu giá trị trong ô A2 không bằng giá trị trong A3 hoặc giá trị trong A2 không bằng giá trị trong A4, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các hàm này, hãy xem hàm IF, Hàm ANDvà hàm OR.