Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn tiếng anh

-

Sngơi nghỉ GD & ĐT tỉnh giấc Vĩnh Phúc vừa mới rồi đã tổ chức ra đề thi demo THPT QG năm 2017 trong các số ấy tất cả môn giờ đồng hồ Anh dành riêng cho khối hận học sinh lớp 12. erosy.vn đã nhanh chóng mua đề thi này cố nhiên lời giải chính thức.

Bạn đang xem: Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn tiếng anh

Trước đó, BGD và ĐT sẽ công bố đề minch họa lần cuối năm 2017 được coi là liền kề tốt nhất cùng với đề thi thiệt đang ra mắt vào thời điểm tháng 6/2017 và cũng sẽ được erosy.vn đăng cài đặt có giải chi tiết rất dễ nắm bắt. Do đó, các bạn không nên bỏ lỡ đề minc họa môn Anh lần 3 năm 2017 rất lôi cuốn này.

Một số câu trắc nghiệm ngữ pháp tự đề thi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer in each of the following questions.

Question 8: Population explosion seems khổng lồ surpass the ability of the earth khổng lồ ______ the demvà for food.

A. make B. need C. have D. meetQuestion 9: ______ in this national park declined from a few thous& to a few hundred in 10 years.A. That the number of tigers B. The number of tigersC. For a number of tigers D. A number of tigersQuestion 10: This is the third time James ______ the volunteer program khổng lồ the village.

A. has joined B. has been joining C. joined D. joinsQuestion 11: George won five sầu medals at the competition. His parents ______ very proud of hlặng.A. shouldn’t have been B. must have beenC. could have been D. mightn’t have sầu beenQuestion 12: ______, he would have sầu been able to pass the exam.A. If he studied more B. Studying moreC. If he were studying more D. Had he studied moreQuestion 13: My parents will have sầu celebrated 30 years of ______ by next week.A. marry B. married C. marriageable D. marriageQuestion 14: Poor management drove my father’s company to______ of collapse.A. the foot B. the rlặng C. the brink D. the ringQuestion 15: The weather is ______ nice that the children want khổng lồ stay outside all day.A. very B. too C. so D. enoughQuestion 16: The singer was ______ on the piano by her sister.A. discarded B. accompanied C. performed D. playedQuestion 17: I am sorry I have no time at present to______ detail of our plan.A. bring in B. take inlớn C. go into D. come inQuestion 18: He did not chia sẻ his secrets with other people, but he ______ in her.A. confessed B. concealed C. confided D. consentedQuestion 19: We bought some______ glasses.A. German lovely old B. old lovely German C. lovely old German D. German old lovely

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 20: – Long: “Do you fancy going to lớn the movie this evening?”– Hoa: “______”A. Not so bad. And you? B. I’m sorry. I don’t know that.C. Not at all. Go ahead! D. That would be nice!Question 21: – Peter: “Why don’t you have sầu some chicken soup first?”– John: “______”A. Of course not. B. It’s so cold. C. Not for me, thank you. D. I am full.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Zalo Trên Máy Tính Chưa Đến 30 Giây, Cách Đổi Tên Zalo Trên Máy Tính, Pc

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

Question 26: People know that English is an international language.

A. English is known lớn be an international language.B. It is known English an international language.C. It is known that English lớn be an international language.D. English known is an international language.

Question 27: The last time I saw her was three years ago.A. I saw her three years ago và will never meet her again.B. I have sầu not seen her for three years.C. I have often seen her for the last three years.D. About three years ago, I used to meet her.

Question 28: The coffee was not svào, so it didn’t keep us awake.A. The coffee was not svào enough khổng lồ keep us awake.B. The coffee was very svào, but it couldn’t keep us awake.C. We are kept awake because the coffee was svào.D. The coffee was so hot that it didn’t keep us awake.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.Question 29: The boy is called Duncan. He sits next lớn me in class.A. The boy whose is called Duncan sits next lớn me in class.B. The boy who sits next lớn me in class is called Duncan.C. The boy whom sits next lớn me in class is called Duncan.D. The boy lớn whom he sits next is called Duncan.

Question 30: Mike wrote the text. He selected the illustration as well.A. If Mike had written the text, he would have selected the illustration.B. In order to select the illustration, Mike had lớn write the text.C. Mike not only wrote the text but also selected the illustration.D. The text Mike wrote was not as good as the illustration he selected.

*
*
*

Đáp án đề thi thử THPT QG 2017 tiếng Anh snghỉ ngơi GD thức giấc Vĩnh Phúc

*

Nhằm tạo thuận tiện hơn mang đến học viên cũng như thầy giáo vào Việc xem lại những đề minh họa môn giờ Anh năm 2017, chúng tôi đã tổng vừa lòng thành 1 một bài xích viết : 3 đề thi giờ Anh minch họa 2017 của BGD bao gồm đáp án bỏ ra tiết