Giá trị biểu thức: là

-

Toán lớp 4 tính quý giá của biểu thức là bài toán học sinh vận dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của phnghiền nhân, phân chia, cùng, trừ nhằm tính toán quý giá.Bài học tập toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức lúc này, erosy.vn đã nhắc lại những kỹ năng yêu cầu nhớ cùng những dạng bài tập áp dụng để học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: Giá trị biểu thức: là

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính giá trị của biểu thức

1.1. ví dụ như 1: Tính quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính với tính có:

*

Thực hiện tại phxay tính theo thiết bị trường đoản cú từ phải qua trái ta có:

1 cộng 7 bởi 8, viết 8

5 cùng 4 bởi 9, viết 9

9 cùng 7 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

2 cùng 4 bởi 6 thêm một bởi 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy cực hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. lấy ví dụ như 2: Tính quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại phép tính theo luật lệ nhân chia trước, cùng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính cực hiếm của biểu thức

a) Trong một biểu thức, giả dụ chỉ gồm phxay nhân cùng phép phân chia hoặc phnghiền trừ cùng phnghiền cùng, ta tiến hành tính toán từ bỏ trái qua đề nghị.

Nếu trong biểu thức, bao gồm cả phnghiền nhân, phép chia, phép cùng cùng phxay trừ, ta tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, bao gồm vết ngoặc, ta thực hiện phxay tính làm việc vào ngoặc trước, ko kể ngoặc sau.

b) Thực hiện nay biểu thức gồm phxay cộng

Nhóm những số hạng trong biểu thức vẫn mang đến thành đội có tổng là những số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng đặc điểm phối kết hợp của phxay cộng: lúc đổi chỗ những số hạng vào một tổng thì tổng ko chuyển đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập áp dụng tính quý giá biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức theo cách thuận tiện tuyệt nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính quý hiếm của phnghiền tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày thứ nhị bán tốt ít hơn ngày thứ nhất 124 lkhông nhiều. Hỏi hằng ngày bán tốt từng nào lkhông nhiều dầu.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Viết Kịch Bản Phim Truyền Hình ? Cách Viết Kịch Bản Phim

Bài 6. Tú có 76 viên bi, số bi của An vội vàng 7 lần số bi của Tú. An đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng thể bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: Cho hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng vào dãy số.

b) Tính tổng của dãy số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo phép tắc của phxay nhân, phân tách, cùng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện theo phép tắc của biểu thức gồm đựng phép cùng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, các chữ số đặt trực tiếp hàng với nhau. Thực hiện phnghiền tính từ yêu cầu qua trái. Ta có:

*

7 cùng 5 bằng 12, viết 2 ghi nhớ 1

3 cộng 4 bởi 7 thêm 1 bằng 8, viết 8

8 cùng 2 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

2 cùng 1 bằng 3 thêm 1 bởi 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cộng 9 bởi 16, viết 6 lưu giữ 1

5 cộng 1 bởi 6 thêm 1 được 7, viết 7

8 cộng 0 bởi 8, viết 8

4 cùng 2 bởi 6, viết 6

Hạ 19 xuống được hiệu quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bằng 1, viết 1

7 trừ 3 bởi 4, viết 4

4 không trừ được đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 lưu giữ 1

2 thêm 1 bởi 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 6

1 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 1

4 trừ 3 bằng 1, viết 1

6 ko trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 1

2 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Hàng ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán được hơn ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lkhông nhiều dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán tốt 2624 lít, ngày vật dụng hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta có số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên tất cả 18 số hạng

b) Các tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng > : 2

Theo bài xích ra ta gồm tổng của hàng số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vào hàng số trên là 630

4. các bài luyện tập từ bỏ luyện toán thù lớp 4 tính quý giá biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính dễ dãi nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của các dãy số.

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) có 50 số hạng

b) tổng là 2500

Tân oán lớp 4 tính quý hiếm của biểu thứcyêu thương cầuhọc sinh nên vận dụng nhiều kỹ năng, khả năng nhằm giải. Để nhỏ học tập giỏi rộng phụ huynh hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các khóa đào tạo và huấn luyện tân oán online trên erosy.vn nhé!