Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

-

Lập report lưu chuyển tiền tệ theo Thông tứ 200 (cách thức trực tiếp). Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ là một Một trong những báo cáo đặc biệt quan trọng phản ánh dòng vốn ra đi với vào của công ty. Đối cùng với report Lưu chuyển tiền tệ có bí quyết lập là theo cách thức trực tiếp hoặc loại gián tiếp. Đại lý thuế Công Minh xin share cùng với các bạn biện pháp lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo Thông bốn 200 theo phương pháp trực tiếp.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

*

Lập báo cáo lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ trực tiếp theo sau Thông bốn 200 từ bỏ vận động gớm doanh:

– Tiền thu từ bán sản phẩm, cung cấp hình thức dịch vụ và doanh thu không giống (Mã số 01)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được mang từ bỏ sổ kế toán các tài khoản 111, tài khoản 112, sổ kế tân oán các tài khoản phải thu, sau thời điểm so sánh với sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 511, 131 hoặc những thông tin tài khoản 515, 121 cụ thể số chi phí thu từ bỏ phân phối chứng khân oán sale.

+ Doanh nghiệp đem số liệu tự các tài khoản đối ứng như sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 Có thông tin tài khoản 511 3331 131 121

– Tiền chi trả cho tất cả những người cung cấp sản phẩm hoá, các dịch vụ (Mã số 02)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được rước từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, sổ kế toán những tài khoản bắt buộc thu với đi vay sau khi so sánh với sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 331, các TK hàng tồn kho. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm (…)

+ Doanh nghiệp mang số liệu tự những tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có tài khoản 111 112 Nợ thông tin tài khoản 331 151 152 153 154 155 156 157 158

– Tiền bỏ ra trả cho những người lao rượu cồn (Mã số 03)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được mang từ bỏ sổ kế toán thù những tài khoản 111, 112 sau khi đối chiếu với sổ kế tân oán tài khoản 334. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm (…).

+ Doanh nghiệp đem số liệu tự những tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có tài khoản 111 112 Nợ tài khoản 334

– Tiền lãi vay mượn sẽ trả (Mã số 04)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được lấy trường đoản cú sổ kế tân oán những tài khoản 111, 112, 113, sổ kế tân oán các thông tin tài khoản nên thu đối ứng với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 335, 635, 242 với những Tài khoản liên quan không giống.

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc 1-1 (…).

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ bỏ các tài khoản đối ứng như sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 335 Tài khoản 635 242 cùng TK liên quan khác

– Thuế TNDN vẫn nộp (Mã số 05)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế toán thông tin tài khoản 3334. Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc solo ( …).

+ Doanh nghiệp rước số liệu trường đoản cú các tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 3334

– Tiền thu không giống từ bỏ vận động kinh doanh (Mã số 06)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này rước tự sổ kế toán các tài khoản 111, thông tin tài khoản 112 sau thời điểm so sánh với sổ kế tân oán những thông tin tài khoản 711, tài khoản 133, 141, thông tin tài khoản 244 và sổ kế toán thù những tài khoản khác gồm liên quan vào kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu trường đoản cú những tài khoản đối ứng nhỏng sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 Có tài khoản 711 tài khoản 133 Tài khoản 141 Tài khoản 244với các TK tương quan khác

– Tiền bỏ ra không giống mang đến chuyển động sale (Mã số 07)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này lấy từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113 vào kỳ báo cáo, sau thời điểm so sánh với sổ kế toán những thông tin tài khoản 811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356 với các Tài khoản liên quan không giống. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm bên dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối kháng (…).

+ Doanh nghiệp rước số liệu từ những thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 811 161 244 333 338 344 352 353 356 với các tài khoản liên quan khác

– Lưu chuyển tiền thuần tự chuyển động sale (Mã số 20)

+ Mã số trăng tròn = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07

+ Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi vào ngoặc 1-1 (…).

Lập báo cáo những tiêu chuẩn luồng tiền từ bỏ chuyển động đầu tư

– Tiền bỏ ra sắm sửa, desgin TSCĐ với các tài sản dài hạn không giống (Mã số 21)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này rước từ bỏ sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán các tài khoản đề nghị thu, sổ kế toán thù tài khoản 3411, sổ kế toán thông tin tài khoản 331 đối ứng cùng với sổ kế toán thù những tài khoản 211, 213, 217, 24một trong những kỳ report.

+ Doanh nghiệp đem số liệu tự các thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 211 Tài khoản 213 Tài khoản 217 241 Tài khoản 331 3411

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ với các tài sản lâu năm không giống (Mã số 22)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền đưa ra cho bài toán thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT cùng các gia tài dài hạn khác.

+ Số tiền chiếm được đem tự sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế tân oán những thông tin tài khoản 711, 5117, 131

 Doanh nghiệp lấy số liệu tự những thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 113 Có tài khoản 711 5117 131

+ Số tiền chi được đem từ sổ kế tân oán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế tân oán những tài khoản 632, 811.

 Doanh nghiệp rước số liệu từ bỏ những tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111, 112, 113 Nợ tài khoản 632, 811.

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đối chọi (…) nếu như số tiền thực thu nhỏ dại hơn số tiền thực đưa ra với ghi bằng số dương nếu số tiền thực thu to hơn thực đưa ra.

– Tiền bỏ ra giải ngân cho vay cùng cài đặt những cách thức nợ của đơn vị chức năng khác (Mã số 23)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này mang trường đoản cú sổ kế tân oán những tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 128, Tài khoản 171 trong kỳ report.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu trường đoản cú các tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 128 Tài khoản 171

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn (…).

– Tiền thu hồi giải ngân cho vay, buôn bán lại nguyên lý nợ của đơn vị khác (Mã số 24)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này rước trường đoản cú sổ kế toán thù những TK 111, 112, 113, sau thời điểm so sánh với sổ kế toán thông tin tài khoản 128 , 171 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu trường đoản cú những thông tin tài khoản đối ứng như sau: Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171

– Tiền bỏ ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng không giống (Mã số 25)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đem từ bỏ sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 111, 112, 113, sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế tân oán những tài khoản 221, 222, 2281, 331 trong các kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ các thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 221 222 2281 331

+ Số liệu này được ghi ngay số âm bên dưới hình thức ghi vào ngoặc đối chọi (…).

– Tiền thu hồi chi tiêu vốn vào đơn vị chức năng khác (Mã số 26)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này rước trường đoản cú sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 111, 112, 113, đối ứng với sổ kế toán các thông tin tài khoản 221, 222, 2281, 131 trong các kỳ report.

Xem thêm: Làm Sao Biết Nhóm Máu Của Mình, Những Lý Do Bạn Nên Biết Nhóm Máu Của Mình

– Thu lãi chi phí cho vay vốn, cổ tức với lợi tức đầu tư được phân tách (Mã số 27)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này đem từ bỏ sổ kế toán những thông tin tài khoản 111, 112 đối ứng cùng với sổ kế toán tài khoản 515.

– Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần tự chuyển động chi tiêu (Mã số 30)

Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 26 + Mã số 27

Lập report những chỉ tiêu luồng chi phí tự hoạt động tài chính

– Tiền thu trường đoản cú sản xuất CP, dấn vốn góp của công ty tải (Mã số 31)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy trường đoản cú sổ kế toán thù các tài khoản 111, 112, Tài khoản 113 sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản 411 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu tự những tài khoản đối ứng nlỗi sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 113 Có thông tin tài khoản 411

– Tiền trả lại vốn góp cho những công ty cài đặt, mua lại CP đang xây cất (Mã số 32)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này mang tự sổ kế tân oán các tài khoản 111, 112, 113, sau khi đối chiếu cùng với sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 411, 419 vào kỳ report.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu tự các thông tin tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 411 Tài khoản 419

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc solo (…).

– Tiền thu từ bỏ đi vay mượn (Mã số 33)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đem trường đoản cú sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 111, 112, 113, các tài khoản buộc phải trả sau khoản thời gian so sánh cùng với sổ kế toán các thông tin tài khoản 171, Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112với các thông tin tài khoản khác tất cả liên quan vào kỳ report.

+ Doanh nghiệp rước số liệu tự những thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 113 Có Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112 và những tài khoản liên quan khác

– Tiền trả nợ cội vay mượn (Mã số 34)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này mang tự sổ kế toán những thông tin tài khoản 111, 112, sổ kế tân oán những tài khoản nên thu đối ứng cùng với sổ kế toán tài khoản 171, 3411, 3431, 3432, 41112 vào kỳ report.

+ Doanh nghiệp đem số liệu trường đoản cú các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112 và các thông tin tài khoản liên quan khác.

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…).

– Tiền trả nợ gốc thuê tài chủ yếu (Mã số 35)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này rước từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sổ kế tân oán các tài khoản yêu cầu thu đối ứng cùng với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 3412 vào kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp rước số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản Tài khoản 3412

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…).

– Cổ tức, lợi nhuận đang trả đến nhà mua (Mã số 36)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy trường đoản cú sổ kế tân oán những tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 421, 338.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu trường đoản cú những tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ ài khoản 421 338

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm bên dưới bề ngoài ghi trong ngoặc solo (…).

– Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ vận động tài bao gồm (Mã số 40)

Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Mã số 36.

Tổng hợp những luồng chi phí vào kỳ

– Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ (Mã số 50)

+ Mã số 50 = Mã số trăng tròn + Mã số 30 + Mã số 40.

+ Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi vào ngoặc đối kháng (…).

– Tiền với tương tự tiền đầu kỳ (Mã số 60)

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào số liệu tiêu chí “Tiền cùng tương đương tiền” thời điểm đầu kỳ report (Mã số 110, cột “Số đầu kỳ” trên Bảng Cân đối kế toán).

– Hình ảnh hưởng trọn của biến đổi tỷ giá chỉ ân hận đoái quy đổi nước ngoài tệ (Mã số 61)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được mang tự sổ kế toán những thông tin tài khoản 111, 112, 113, 128 và các thông tin tài khoản tương quan (cụ thể các khoản toại ý định nghĩa là tương đương chi phí đối ứng với sổ kế toán thù chi tiết tài khoản 4131 trong những kỳ báo cáo.

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số dương giả dụ có lãi tỷ giá cùng được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc solo (…) trường hợp phát sinh lỗ tỷ giá chỉ.

– Tiền và tương tự tiền thời điểm cuối kỳ (Mã số 70)

+ Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61.

+ Chỉ tiêu này buộc phải khớp cùng với chỉ tiêu “Tiền cùng tương đương tiền” thời điểm cuối kỳ report (Mã số 110, cột “Số cuối kỳ” bên trên Bảng Cân đối kế toán).