Lấy dữ liệu từ mysql database sử dụng php

Bài này vẫn khuyên bảo chúng ta select dữ liệu tự MySQL vào PHP bằng cách sử dụng MySQLi với PDO.

Câu lệnh SELECT được sử dụng để mang tài liệu xuất phát điểm từ một hoặc các bảng:

Cú pháp câu lệnh SELECT trong MySQL:

Quý Khách sẽ xem: Lấy tài liệu tự database trong php

Select tài liệu cùng với MySQLi

ví dụ như sau lựa chọn cột id, firstname cùng lastname tự bảng MyGuests và hiển thị những ban bố này trên trang:

Ví dụ (MySQLi hướng đối tượng)

connect_error) die("Connection failed: " . $conn->connect_error); $sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) // output tài liệu trên trang while($row = $result->fetch_assoc()) emang lại "id: " . $row. " - Name: " . $row. " " . $row. ""; else emang lại "0 results";$conn->close();?> Đoạn code bên trên hoàn toàn có thể được phân tích và lý giải như sau:

Thứ nhất, chúng ta thiết lập cấu hình một truy vấn vấn SQL nhằm lựa chọn những cột id, firstname với lastname tự bảng MyGuests. Dòng code tiếp sau xúc tiến truy vấn vấn cùng gửi hiệu quả vào một đổi mới hotline là $result.

Sau đó, các function num_rows()chất vấn trường hợp có khá nhiều rộng 0 bản ghi trả về.

Nếu có nhiều bản ghi được trả về, hàm fetch_assoc() đã đặt tất cả các công dụng vào một trong những mảng phối hợp cơ mà bạn cũng có thể tái diễn.


You watching: Lấy dữ liệu từ mysql database sử dụng php


See more: Lựa Chọn Phong Cách Thời Trang Phù Hợp, (22) Phong Cách Thời Trang Là Gì

Vòng lặp while() lặp tập tác dụng với công dụng và cột id, firstname và lastname được hiển thị trên trang.

lấy ví dụ (MySQLi hướng thủ tục)

0) // hiển thị tài liệu bên trên trang while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) emang đến "id: " . $row. " - Name: " . $row. " " . $row. ""; else emang đến "0 results";mysqli_close($conn);?>

Select dữ liệu với PDO

Chọn những cột id, firstname với lastname trường đoản cú bảng MyGuests và hiển thị nó vào một bảng HTML:

IdFirstnameLastname";class TableRows extends RecursiveIteratorIterator function __construct($it) parent::__construct($it, self::LEAVES_ONLY); function current() return "" . parent::current(). ""; function beginChildren() echo ""; function endChildren() emang đến "" . " "; $servername = "localhost";$username = "root";$password = "1234567890";$dbname = "myDBPDO";try $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); $stmt = $conn->prepare("SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests"); $stmt->execute(); // tùy chỉnh thiết lập mảng công dụng thành mảng kết hợp $result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); foreach(new TableRows(new RecursiveArrayIterator($stmt->fetchAll())) as $k=>$v) emang lại $v; catch(PDOException $e) echo "Error: " . $e->getMessage();$conn = null;echo "";?> Kết quả:
See more: Cách Tạo Dáng Chụp Ảnh Tự Nhiên, Như Thật !

*