Mẫu biên bản họp công đoàn

-

Việc họp ban chấp hành công đoàn cơ sở thường được tiến hành tương đối thường xuyên. Biên bản họp công đoàn cơ sở là một biên bản được lập ra nhằm mục đích để ghi lại nội dung cuộc họp, những người tham gia cuộc họp, thời gian họp và ý kiến đóng góp của những người tham gia cuộc họp công đoàn.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp công đoàn


Việc xây dựng công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của công đoàn. Khi tiến hành việc họp ban chấp hành công đoàn cơ sở thì biên bản họp có vai trò rất quan trọng, nội dung bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi sẽ đưa ra biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở hàng tháng 2021.

Biên bản họp ban chấp hành công đoàn là gì?

Biên bản họp công đoàn cơ sở là một biên bản được lập ra nhằm mục đích để ghi lại nội dung cuộc họp, những người tham gia cuộc họp, thời gian họp và ý kiến đóng góp của những người tham gia cuộc họp công đoàn.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành công đoàn thì cần phải thực hiện một số nội dung như sau:

– Tổ chức thực hiện có hiệu quả những nghị quyết của đại hội công đoàn phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình.

Thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ngành để xây dựng chương trình công tác, hoạt động của công đoàn cho phù hợp. Tăng cường việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Cấp ủy Đảng, công đoàn cấp trên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, thông tin hai chiều với công đoàn cấp dưới và cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động.

– Luôn coi trọng việc xây dựng các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn cơ sở bộ phận, tổ công đoàn vững mạnh vì chính các tổ công đoàn, công đoàn cơ sở là bộ phận chính là các hạt nhân là cầu nối giữa tổ chức công đoàn với lãnh đạo, cần phải chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn phải đủ năng lực để thực hiện tốt các chức năng của công đoàn. Từ đó đoàn viên, người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức Công đoàn.

– Thường xuyên tổ chức các cuộc họp ban chấp hành công đoàn cơ sở để thông qua các nghị quyết hội nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở, tăng cường tính dân chủ trong việc tham gia các cuộc họp công đoàn.

Khi tiến hành họp ban chấp hành công đoàn thì biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở hàng tháng 2021 luôn được nhiều người quan tâm.

*

Khi nào cần sử dụng biên bản họp ban chấp hành công đoàn?

Trong một nhiệm kỳ hoạt động của mình, Ban chấp hành công đoàn phải tiến hành các cuộc họp theo định kỳ hoặc các cuộc họp đột xuất nếu có những công việc phát sinh quan trọng cần giải quyết.

Đối với những cuộc họp thông thường hay đột xuất trong cuộc họp có nhiều hay ít nội dung đề cập, thời gian họp dài hay ngắn thì các cuộc họp của Ban chấp hành công đoàn cũng đều cần lưu lại tiến trình dưới dạng văn bản. Trong cuộc họp cũng có thể lưu trữ thông tin bằng cách ghi âm hoặc hình thức khác.

Thời gian hoạt động của Ban chấp hành công đoàn là không quá 12 tháng. Ngay sau đại hội công đoàn cấp cơ sở bầu ra Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới thì Ban chấp hành công đoàn phải họp cuộc họp lần thứ nhất nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự và triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới.

Ban chấp hành công đoàn sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp theo định kỳ là 3 tháng một lần. Trong cuộc họp của ban chấp hành công đoàn cũng như các cuộc họp quan trọng khác cần phải được ghi lại bằng biên bản.

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở hàng tháng 2021 là biểu mẫu được soạn thảo khi có cuộc họp của ban chấp hành của công đoàn cơ sở. Biên bản này phải lưu lại được đủ các nội dung quan trọng trong cuộc họp.

Xem thêm: Bí Quyết Uống Bia Không Say, Không Đỏ Mặt, 10 Mẹo Cực Đơn Giản Giúp Uống Bia Không Say

Nội dung biên bản họp ban chấp hành công đoàn gồm những gì?

Khi soạn thảo biên bản họp ban chấp hành công đoàn thường có những nội dung như sau:

– Phía trên góc trái của biên bản sẽ ghi thông tin về công đoàn, phía trên bên phải của biên bản là quốc hiệu tiêu ngữ và ngày tháng năm lập biên bản;

– Tên của biên bản họp công đoàn: Biên bản về việc họp ban chấp hành công đoàn, ghi cụ thể tháng tổ chức cuộc họp và ghi biên bản;

– Thời gian và địa điểm tiến hành cuộc họp ban chấp hành công đoàn, các thành phần tham dự trong cuộc họp; người chủ trì cuộc họp và tên của người ghi biên bản;..

– Nội dung biên bản: Trong phần này sẽ ghi theo diễn biến của cuộc họp ví dụ như sau:

+ Đồng chí…thông qua các văn bản chỉ đạo, các chế độ chính sách mới ban hành, trong phần này sẽ liệt kê cụ thể và đầy đủ tên các văn bản;

+ Sơ kết, báo cáo chương trình hoạt động trong tháng;

+ Thảo luận của những người có mặt trong cuộc họp ban chấp hành công đoàn: trong mục này sẽ ghi tóm tắt ý kiến của tất cả những người đã nêu ra ý kiến trong cuộc họp;

+ Cuối cùng là kết luận của người chủ trì cuộc họp

+ Thông qua dự thảo nghị quyết, và tỷ lệ biểu quyết nhất trí, không nhất trí

+ Thời gian kết thúc cuộc họp ban chấp hành công đoàn;

-Sau đó người viết biên bản họp và người chủ trì sẽ ký tên.

Tương tự như biên bản họp ban chấp hành công đoàn khi soạn thảo biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở hàng tháng 2021 cần có đầy đủ các nội dung như trên.

Mẫu Biên bản họp Ban chấp hành công đoàn

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn thường được lập ra để ghi lại nội dung khi tiến hành các cuộc họp ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Khi viết biên bản họp ban chấp hành công đoàn cần có đầy đủ những thông tin như sau:

– Tên công đoàn và quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm là phần không thể thiếu trong biên bản;

– Thời gian tiến hành cuộc họp ban chấp hành công đoàn cơ sở, địa điểm tổ chức cuộc họp, thành phần tham gia cuộc họp; tổng số người tham dự cuộc họp, số người có mặt, số người vắng mặt; lý do vắng mặt; chủ trì cuộc họp, thư ký;

– Trình tự tiến hành cuộc họp ban chấp hành công đoàn: ghi đầy đủ các bước tiến hành như thông qua văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách; sơ kết những hoạt động đã đạt được trong tháng và phương hướng phát triển tháng tới; thảo luận nội dung của cuộc họp; ghi ngắn gọn chi tiết ý kiến của từng người nêu ra sau đó tổng hợp lại các ý kiến đó;….

– Ghi cụ thể thời gian kết thúc cuộc họp sau đó chủ tọa và thư ký ký vào biên bản.

CÔNG ĐOÀN………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

…………………………….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /BB-CĐCS, ngày tháng năm 2013
BIÊN BẢN

Về việc Họp Công đoàn cơ sở tháng…………..

I.Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian bắt đầu:…………………………………

– Địa điểm:……………………………

– Thành phần tham dự: Số lượng/Tổng số; vắng: số lượng; tên người vắng, lí do

– Chủ trì:……………………

– Thư ký (người ghi biên bản):……………………

II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

1.Sinh hoạt văn bản

Đ/c Nguyễn Văn A sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)….

2.Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Đ/c Trần Thị B thông qua báo cáo tháng…., chương trình hoạt động tháng… (đính kèm)

3.Thảo luận

3.1. Đ/c Lê Văn C gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)

3.2. Đ/c …. (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu)

3.3. Đ/c ….

4. Kết luận của người chủ trì

Đ/c ………….. Kết luận về nội dung thảo luận

(Tóm tắt nội dung kết luận)

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c …… thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)

Hội nghị biểu quyết nhất trí ……./…… (tỉ lệ ….%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ….. giờ ….., ngày …. tháng ….. năm …… ./.

THƯ KÝ

(Chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TRÌ

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

Họ và tên

Khi viết biên bản cuộc họp ban chấp hành công đoàn có thể tham khảo theo mẫu dưới đây.