Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức chuẩn

-

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức gồm các phần tự đánh giá, phần dành cho viên chức quản lý, phần đánh giá và xếp loại viên chức của cấp trên.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức chuẩn


Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm là một trong những mẫu mà bắt cuộc viên chức phải thực hiện để làm cơ sở xếp loại đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ. Song việc thực hiện mẫu đánh giá còn chưa thực sự hiệu quả do các viên chức chưa thực sự khách quan.

Hiểu rõ những điều đó, nên erosy.vn thực hiện bài viết hướng dẫn Khách hàng hoàn thành mẫu phiếu hiệu quả nhất.

Phiếu đánh giá phân loại viên chức là gì?

Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm là một trong những mẫu mà bắt cuộc viên chức phải thực hiện để làm cơ sở xếp loại đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ.

Đây là một trong những loại giấy tờ, văn bản được lưu trong hồ sơ viên chức ghi lại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của viên chức; là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… viên chức

Mẫu phiếu đánh giá gồm những nội dung gì?

Nghị định Số: 90/2020/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 8 năm 2020 là Nghị định quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Với Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm được ban hành kèm theo nghị định 90 tại tại Phụ lục mẫu số 03.

Cụ thể nội dung phiếu đánh giá bao gồm những thông tin về:

– Thông tin họ tên, chức danh nghề nghiệp, đơn vị công tác của viên chức

– Kết quả tự đánh giá sẽ gồm các nội dung về: Chính trị tư tưởng, Đạo đức, lối sống, Tác phong, lề lối làm việc, Ý thức tổ chức kỷ luật, Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao,Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp

– Nội dung riêng dành cho viên chức quản lý gồm Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, Năng lực lãnh đạo, quản lý, Năng lực tập hợp, đoàn kết

Lưu ý: Nếu không phải là viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thì mục này không cần điền thông tin và để trống.

– Tự nhận xét, xếp loại, chất lượng bằng cách Tự nhận xét ưu, khuyết điểm, tự xếp loại chất lượng.

Các mức đánh giá, xếp loại viên chức

Theo Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi năm 2019, hàng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được xếp loại chất lượng như sau:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

– Hoàn thành nhiệm vụ;

– Không hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm: Học Các Kiểu Đan Khăn Choàng Cổ Đẹp, Hướng Dẫn Đan Khăn Len Mẫu Đơn Giản Và Đẹp

Các bước đánh giá, xếp loại viên chức

Với đối tượng viên chức là người đứng đầu và viên chức không giữ chức vụ, lãnh đạo thì các bước đánh giá, xếp loại cũng có một số khác nhau. Cụ thể:

Bước

Viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

Bước 1

Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Bước 2

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức

Bước 3

Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tácXem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bước 4

Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chứcCấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bước 5

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

*

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

Mẫu đánh giá viên chức CUỐI NĂM

Cách hoàn thành mẫu phiếu đánh giá

Với nội dung tại Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm thì chúng tôi sẽ hướng dẫn Khách hàng hoàn thành các mục như sau:

– Chính trị tư tưởng có thể nhắc đến ở đây:

+ Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

+ Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

+ Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

+ Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

– Đạo đức, lối sống

+ Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

+ Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

+ Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

+ Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

– Tác phong, lề lối làm việc

+ Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

+ Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

+ Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

– Ý thức tổ chức kỷ luật

+ Chấp hành sự phân công của tổ chức;

+ Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

+ Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

– Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được gia

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Lưu ý: Cần đánh giá chính xác, khách quan và trung thực thì từ đó bản thân viên chức mới thấy rõ được những ưu điểm và những hạn chế của mình. Dựa trên đó viên chức mới có thể đánh giá đúng trong mục tự xếp loại chất lượng tương ứng là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Hoàng Phi về Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm. Khách hàng tham khảo nội dung bài viết, có điều gì chưa rõ thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ pháp luật 1900 6557 để được trợ giúp nhanh nhất.